ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μέσα στο 2023

Γιάννης Βεργινάδης

NebulOus: A Meta Operating System for Brokering Hyper-Distributed Applications on Cloud Computing Continuums

ExtremeXP: EXPeriment driven and user eXPerience oriented analytics for eXtremely Precise outcomes and decisions

Ιωάννης Θάνος

Έρευνα και Εκτίμηση της Ανθεκτικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της και Ανάδειξη Στρατηγικών και Πρακτικών για Μακροπρόθεσμη Ενίσχυσή της (CLIMARESME)
Ρόλος: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Πράσινο ταμείο 
2023-2025 

Mergers and Acquisitions in the non-profit sector 
Ρόλος: Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Φορέας Χρηματοδότησης: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
2021-2023

Ηλίας Καπουτσής

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: “Ενίσχυση Ερευνητικής Αριστείας ΟΠΑ 2022-2023”

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: “Shared Leadership: Antecedents, Outcomes, and Interventions”, Υποτροφία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη στήριξη της Υπ. Διδάκτωρ κ. Ψώνη
 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: “A Multi-study Examination of the Antecedents and Outcomes of Phronetic Leadership”, Υποτροφία ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη στήριξη της Υπ. Διδάκτωρ κ. Στούμπου

Ερευνητής στο ερευνητικό έργο “Έρευνα και Εκτίμηση της Ανθεκτικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή και τις Επιπτώσεις της και Ανάδειξη Στρατηγικών και Πρακτικών για Μακροπρόθεσμη Ενίσχυση της (CLIMARESME)”, Πράσινο Ταμείο. 

Ξένια Μαμάκου

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. | The Interplay Between Sustainability, Resilience, and Social Impact: The Case of Elderly Care Units in Greece-ReAct  /  11365601
Ρόλος: Μέλος της ερευνητικής ομάδας

Αλέξανδρος Παπαλεξανδρής

Ολοκλήρωση του έργου "Οργανωσιακή Μάθηση και Εταιρική Απόδοση: Μία Πολυεπίπεδη και Διαχρονική Έρευνα" με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αλέξανδρο Παπαλεξανδρή που έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» συνολικού προϋπολογισμού 152'350.00 €. 

Το έργο εξέτασε τους προσδιοριστικούς παράγοντες (antecedents) της οργανωτικής μάθησης σε μικρο-επίπεδο (ομάδας εργασίας) και τους παράγοντες που είναι πιθανόν να επιδράσουν (moderate) στη σχέση μεταξύ οργανωσιακής μάθησης, καινοτομίας και εταιρικής απόδοσης.

Ελένη Σαλαβού

2023: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετοχή ως Επιστημονικά Υπεύθυνη. Τίτλος Έργου: «Προτάσεις Στρατηγικής Κατεύθυνσης Δράσεων Ιδρύματος Ευγενίδου», Ιδιωτική Χρηματοδότηση.

2023-25: ΕΛΚΕ-ΟΠΑ, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), Ελλάδα 2.0 Δράση Χρηματοδότησης Βασικής Έρευνας“Horizontal support of all sciences” Sub-action 2, Scientific Area ThA5: Social Sciences, Arts & Humanities, Management & Economics of Innovation. Συμμετοχή ως Επιστημονικά Υπεύθυνη. Τίτλος: «The Interplay between Sustainability, Resilience, and Social Impact: The Case of Elderly Care Units in Greece (ReAct)», Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προϋπολογισμός: 250.000€).

Μαρίνα Ψιλούτσικου

Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σκοπός του εργου είνα η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και η προώθηση της πανεπιστημιακής παιδαγωγικής μέσω δράσεων που σοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου στο ΟΠΑ. 

Η συμμετοχή μου αφορούσε στα εξής:
1) Καταγραφή διδακτικών αναγκών μέσω δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας στους διδάσκοντες και τους φοιτητές του ΟΠΑ.
2) Εκπόνηση μελετών με στόχο την καταγραφή καλών πρακτικών στη δια ζώση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης για τα προγράμματα PYP και MYP στο Κολλέγιο Αθηνών. Είχα την επιστημονική ευθύνη του έργου.

Image

Newsletter
Τμήμα ΟΔΕ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© 2024, Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ
Image